Love og vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn: Poulstrup Rideklub
Forkortelse: POR
Klubbens hjemsted: Hjørring Kommune
Stiftelsesdato: 8. august 1989

§2 Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskab til hesten og oplære navnlig ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål, på forsvarlig vis, at have de fornødne faciliteter til udøvelse af ridesport til disposition for medlemmerne.

§3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver person med interesse for Rideklubbens ve og vel. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer kan udtræde af foreningen til enhver tid. Som medlem har man ret til at benytte ridebanen, deltage i klubbens undervisning og øvrige arrangementer.
Medlemskab tegnes for et halvt år og betales inden 20/1 og 25/8.
For sent betaling pålægges et gebyr på 100 kr. og efter 14 dage ekskluderes medlemmet. Dette gælder også for betaling af undervisning.
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem der opfører sig usømmeligt overfor bestyrelse og forening. Medlemmet har altid ret til at få forelagt sin sag overfor bestyrelsen.
Et medlem har ikke ret til at få tilbagebetalt kontingent ved udelukkelse eller udmeldelse.

§4 Hæftelse
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af formue.

§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Alle generalforsamlinger skal afholdes i Poulstrup Rideklub.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og indkaldes med angivelse af dagsorden ved opslag på passende steder.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal medlemmer under 18 år, være repræsenteret eller ledsaget af forældre eller værge. Afgørelser foregår ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem ønsker skriftlig afstemning.
I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Hvis der stadig er stemmelighed bortfalder forslaget.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
Efter samme regel kan bestyrelsen og medlemmer når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsens formand fremsætter begæring om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, er bestyrelsen forpligtet til senest 14 dage efter begæringens modtagelse, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling er der følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent + stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning for rideklub samt fra udvalg
2a. Godkendelse af beretning
3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår. Med sammenlignelige tal fra foregående år, samt budget for næste år
3a. Godkendelse af regnskab
4. Kontingent for næste år fastsættes
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Præsentation af 2 juniormedlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
11. Evt.

§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges blandt forældre eller foreningens medlemmer over 18 år.
Bestyrelsen består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer.
Antal bestyrelsesmedlemmer vedtages på generalforsamlingen.
Formanden og kassereren vælges for 1 år ad gangen. De øvrige bestyrelses-medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der efter tur vælges henholdsvis et lige og et ulige antal medlemmer, det første år ved lodtrækning.
Bestyrelsen bemander fra sin midte de øvrige poster. Medlemmer under 18 år udpeger for hvert år 2 juniorrepræsentanter, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsesmøderne afholdes mindst hver anden måned.
Forud for større beslutninger, såsom køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af faste ejendomme, skal bestyrelsen indkalde klubbens medlemmer til et orienteringsmøde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Der føres protokol over bestyrelsens møder med kort beskrivelse af de drøftede emner og vedtagelser.
Bestyrelsen kan lade nedsætte udvalg. I hvert udvalg skal indgå et medlem af bestyrelsen, som observatør og støtte for udvalgene og beslutningsmyndig.
Dette er også gældende for støtteforeninger eller andre foreninger der har relation til Poulstrup Rideklub. Et bredt samarbejde om arbejdsopgaver skal tilstræbes.

§7 Underudvalg og foreninger
Poulstrup Rideklub kan ikke drages til ansvar for evt. gæld eller lignende, som udvalg eller foreninger under Poulstrup Rideklubs navn, har stiftet.
Alle foreninger der er stiftet under Poulstrup Rideklubs navn, bidrager til Poulstrup Rideklub med støtte efter foreningens vedtægter.

§8 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisores påtegning. Regnskabet udfærdiges som god regnskabsskik tilsiger. – Der kan aldrig udbetales udbytte til medlemmer.

§9 Lovændringer
Vedtagelse af beslutning om ændringer i foreningens vedtægter kan foretages på enhver generalforsamling. Dette kræver almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum og højest 3 måneders mellemrum.

§10 Opløsning af foreningen
Opløsningen kræver vedtagelse på 2 generalforsamlinger, med 75% majoritet af de fremmødte ved begge generalforsamlinger.
Såfremt foreningens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens ledelse overtages af en eller flere af general-forsamlingens likvididatorer, der overfor en afsluttende generalforsamling skal aflægge endeligt regnskab over likvididationens forløb, herunder salg af foreningens faste ejendom og øvrige formue.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 20. september 2000 blev der vedtaget at evt. overskydende midler skal anvendes til det lokale fritids- og kulturliv, børn og unge i lokalområdet.
Tvivlstilfælde, der ikke er forudset eller omtalt i disse love er bemyndiget til at afgøres foreløbigt under en generalforsamlings sanktion eller forkastelse. Tvivlsspørgsmål kan ikke indankes for nogen domstol.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 8. august 1989. Lovene træder i kraft fra denne dato.

Således vedtaget på generalforsamling d. 7. april 2010